ЗА ШКОЛАТА

Ученическа спортна школа „София” е извъучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета, по силата на чл.33а,т.4 на Закона за народната просвета, за организиран отдих и спорт.Съществува след преструкториране от 06.03.2000г. със заповед РД 14-19 на Министъра на образованието / ДВ бр.28 от 2000г./.Подчинена е на Министерството на образованието,младежта и науката и се финансира от Столична община.

С наредба от 2016 година Ученическа спортна школа „София” е преименувана в Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София"

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" осъществява държавната политика за работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време за развитие на индивидуалните им качества и способности в областта на спорта.

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" е ЕДИНСТВЕНАТА структура за БЕЗПЛАТНО МАСОВО ОБУЧЕНИЕ  в различни видове спорт.Обхваща всички деца на територията на град София , на възраст от 5 до 18 год,които имат желание да се занимават със спорт в свободното от учебни занимания време в зависимост от интересите и потребностите си.

Обучението се осъществява в организирани групи, както следва:

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" разполага с висококвалифициран преподавателски състав.Всички учители/треньори притежават диплома за висше образование от НСА „В.Левски” със специалност  „треньор” по съответния спорт.

Център за подкрепа за личностно развитие - Спортна школа "София" осъществява учебно-тренировъчната си дейност в 8 училищни басейна, спортна зала „Триадица”, стадион „В.Левски”, спортна зала „Славия”, спортна зала „Локомотив”, във физкултурните салони на училищата и детските градини на територията на Столицата.

Основни насоки в учебно-тренировъчната работа са:

Нашата структура за масово обучение служи за пример през последните години в ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ за обхващането на повече деца в занимания със спорт.